Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Po raz pierwszy w szkolnej edu­kacji polskich hotelarzy zorganizo­wano trójstopniową (etapy szkol­ny, okręgowy i centralny) Olimpia­dę Wiedzy Hotelarskiej. Eliminacje okręgowe dla uczniów trzynastu placówek dolnośląskich i opolskich odbyły się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych. Wiodącym tematem kodowanego testu pisem­nego (80 pytań z czasem odpo­wiedzi 90 minut) była kultura ob­sługi gościa w hotelu. - Celem olimpiady, nad którą patronat objęło Ministerstwo Edu­kacji Narodowej i Sportu, jest roz­wijanie wśród młodzieży zainte­resowań hotelarstwem i podno­szenie poziomu umiejętności za­wodowych w zawodzie technik hotelarstwa - wyjaśnia sekretarz okręgowej komisji, nauczycielka z ZSE-T w Jeleniej Górze, Barba­ra Cymańska-Garbowska. - Cho­dzi ponadto o pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarsko-turystycznych i motywowa­nie ich do dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz o środo­wiskową integrację. Laureaci i fi­naliści olimpiady będą zwolnieni w czerwcu br. z egzaminu pisem­nego potwierdzającego kwalifika­cje zawodowe.

Źródło: NOWINY JELENIOGÓRSKIE Data: 2009-01-13 Str.: 13 Autor: HENRYK STOBIECKI

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.