Czy umowa w przetargu stulecia jest nieważna?

Może się okazać, że umowa sprzedaży gruntu w rejonie dawnego hotelu "Rzeszów" Ryszardowi Podkulskiemu przez miasto jest nieważna. Prawnicy mają co do niej zastrzeżenia. Przypomnijmy: 22 paź­dziernika ubiegłego roku od­był się ogłoszony przez pre­zydenta Rzeszowa przetarg na sprzedaż prawie hektara gruntu za dawnym hotelem "Rzeszów". W przetargu startowało dwóch zaintereso­wanych. Jeden z uczestników wycofał się z licytacji z po­wodu wątpliwości co do jed­nej z działek (spadkobierca właścicieli złożył wniosek o pierwszeństwo jej nabycia). Pomimo tych wątpliwości miasto włączyło tę działkę do przetargu, który ostatecz­nie wygrał rzeszowski przed­siębiorca Ryszard Podkulski. 19 listopada ub. roku miasto zawarło z nim umowę, w której sprzedano mu okre­ślone w przetargu działki, ale... nie wszystkie. Spornej, blisko 3-arowej działki, osta­tecznie nie sprzedano, bo­wiem po przetargu spadko­bierca jej właścicieli złożył wniosek do Ministerstwa In­frastruktury kwestionujący prawidłowość wywłaszcze­nia. Dlatego w akcie notarial­nym zapisano, że miasto zo­bowiązuje się ją sprzedać za określoną cenę pod warun­kiem, że postępowanie za­kończy się niekorzystnie dla spadkobiercy. Ryszard Podkulski kupił więc nie wszystkie działki i zapłacił za nie mniejszą cenę. Co do działki niesprzedanej wpłatę Podkulskiego potrak­towano w akcie notarialnym jako zaliczkę. Oprócz wniosku do mini­sterstwa spadkobierca wniósł także pozew do sądu, w któ­rym domaga się potwierdze­nia prawa pierwszeństwa na­bycia spornej działki, w efek­cie czego sąd wydał postano­wienie, w którym zakazał miastu zbywania tej nieru­chomości, co spowodowało, że miasto nie może jej obecnie sprzedać Podkulskiemu. Tych problemów prezydent uniknąłby, gdyby tej działki nie objęto przetargiem. Może się jednak okazać, że nie będzie to jedyny pro­blem prezydenta. Prawnicy mają bowiem wątpliwości, co do ważności umowy zawartej z Ryszar­dem Podkulskim w formie aktu notarialnego. - Procedura przetargowa zawarta jest w przepisach ustawy o gospodarce nieru­chomościami. Przetarg stano­wi odrębny tryb postępowa­nia zmierzającego do zawar­cia umowy. Wyłonienie na­bywcy i zakończenie proce­dury następuje z dniem pod­pisania protokołu z przetar­gu. Wskazuje się tam przed­miot nabycia i cenę, a proto­kół podpisuje także nabyw­ca. Protokół zawiera więc istotne warunki umowy, w tym przedmiot umowy oraz cenę - wyjaśnia radca prawny Paweł Bączek z Kancela­rii Romanow i Partnerzy.

Źródło: SUPER NOWOŚCI (2009-01-16) str.: 7

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.