Jest stanowisko Arłamowa ws. ścieków

W związku z zastrzeżeniami ekologów do jakości ścieków wypływających z hotelu Arłamów i kontroli Wód Polskich (pisaliśmy o tym wczoraj TUTAJ), zarząd hotelu wydał oświadczenie w którym odnosi się do stawianych zarzutów. Jego treść cytujemy poniżej.

Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – wywóz osadów z oczyszczalni w dniu 15 sierpnia 2022

W minionym tygodniu, na łamach „Życia Podkarpackiego” ukazał się artykuł dotyczący zawiadomienia, które do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (RZGW) i Wód Polskich w Przemyślu złożyli Ekolodzy z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Dotyczyło ono ich obaw o jakość wody wylewającej się do potoku z oczyszczalni wód bytowych Hotelu Arłamów. Ekolodzy przyznali, że nie mają możliwości przeprowadzenia badań. Poprosili zatem RZGW i Wody Polskie o kontrolę. We wspomnianym artykule znalazły się też komentarze Hotelu Arłamów oraz RZGW.

W nawiązaniu do powyższego oświadczamy, że w pełni rozumiemy zaniepokojenie Ekologów. Wrażliwość na sygnały mogące świadczyć o nieprawidłowościach w zakresie
dbania o środowisko jest w naszej ocenie świadectwem odpowiedzialności i taką postawę szanujemy.

Doceniamy też fakt, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wody Polskie w Przemyślu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu szybko podjęły działania mające na celu sprawdzenie sytuacji. W dniu 14.08.2022 przeprowadzono wizję terenową i zostały pobrane próbki do analizy przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze w Rzeszowie. Hotelowi Arłamów przedstawiono zalecenia, które Hotel natychmiast zaczął wdrażać. Następnie 15.08.2022 dokonano ponownej wizji terenowej i wypracowano wspólnie z Hotelem Arłamów listę nowych wskazań, do których realizacji zobowiązał się Hotel.

Pragniemy podkreślić, że wciąż nie znane są wyniki badań pobranych próbek – a wszystkie działania zostały podjęte w celach prewencyjnych, jako wyraz odpowiedzialności proekologicznej. WIOŚ zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki badań. Wtedy też opublikujemy informację na ten temat na stronie hotelu, aby każdy mógł monitorować dalszy przebieg wydarzeń.

Jednoczenie informujemy, że nasza oczyszczalnia od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych. Ale to nie wszystko. Dodatkowo, Hotel Arłamów z własnej inicjatywy, od lat regularnie (co kwartał) kontroluje jakość oczyszczonych cieczy w niezależnym, certyfikowanym ośrodku badawczym.

Przeprowadzane wcześniej audyty – zarówno te prywatne jak i nadzorcze – wykazywały prawidłowe wyniki procesu oczyszczania. Wyjątek stanowią tu parametry próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w marcu b.r. Następna kontrola przeprowadzona została przez Wody Polskie w maju b.r. Po jej zakończeniu dostaliśmy listę zaleceń, które zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ostatniego zalecenia („budowa nowej oczyszczalni”). Wymaga ono uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy, a które obecnie są procedowane w RDOŚ. Jak tylko zostaną one wydane, dokończymy realizację również i tego zalecenia.

Szanowni Państwo, Hotel Arłamów zmienia się i rozwija, a jednym z filarów tego rozwoju jest ciągłe udoskonalanie procesów proekologicznych. Sporadycznie zdarza się, że sprawy techniczne (awarie) zakłócają ustalone procedury, ale każdy odnotowany incydent jest usuwany, a jego skutki neutralizowane. Od samego początku wypełniamy wszystkie zalecenia organów nadzorczych i dalej deklarujemy pełną gotowość do współpracy z RZGW, Wodami Polskimi i WIOŚ oraz determinację w realizacji ich wskazań.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że idea bycia hotelem blisko natury wymaga nie tylko nakładów finansowych i czasowych, ale przede wszystkim transparentności i odpowiedzialności.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w taki właśnie sposób tę ideę realizować.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *