Coraz więcej luksusowych hoteli

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita na całym świecie powstaje coraz więcej hoteli cztero i pięciogwiazdkowych. Glo­bal­ne sie­ci zwięk­szy­ły in­we­sty­cje a w Polsce hotelarze zapowiadają wzrost cen noclegów. Także w Pol­sce po­wsta­nie wię­cej obiektów o podwyższonym standardzie, 12 ho­te­li otwo­rzy w cią­gu za­le­d­wie trzech naj­bliższych lat Hil­ton Worl­dwi­de, wkrót­ce ru­szy bu­do­wa ko­lej­ne­go Hamp­to­na w Gdań­sku. We­dług Ja­nu­sza Mi­tul­skie­go, part­ne­ra w Hor­wath HTL, w Pol­sce bę­dą się po­ja­wiać ho­te­le kla­sy śred­niej (np. Ho­li­day Inn czy Hil­ton Gar­den Inn), któ­re bę­dą dzia­łać ja­ko czterogwiazd­ko­we, a tak­że kla­sy wyż­szej (Roy­al Tu­lip, She­ra­ton, Pul­l­man), speł­nia­ją­ce stan­dard pięciogwiazd­ko­wy.

Źródło: Rzeczpospolita

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *