AccorHotels publikuje wyniki oddziaływania grupy na światowy rynek

AccorHotels - wiodący na świecie operator hotelowy publikuje wyniki pierwszego badania społeczno-gospodarczego oddziaływania grupy na rynek. Celem badania jest określenie i analiza wymiernego oddziaływania podejmowanych przez nią działań na światową i lokalne gospodarki. Wnioski wyprowadzone ze wspomnianego badania pomogą AccorHotels wypracować bardziej skuteczne sposoby umożliwiające: wzmocnienie pozytywnego oddziaływania na lokalną społeczność w miejscu lokalizacji hoteli należących do grupy, ograniczenie wszelkich ewentualnych negatywnych oddziaływań w związku z rozwojem grupy. Dwa główne wnioski wynikające z badania: 1. AccorHotels utrzymuje około 880.000 miejsc pracy (bezpośrednio, pośrednio i wtórnie) Oprócz miejsc pracy związanych bezpośrednio z podstawowym zakresem prowadzonej przez grupę działalności, przyczynia się ona do tworzenia lub utrzymywania 700.000 pośrednich lub wtórnych miejsc pracy w skali globalnej w trzech głównych sektorach: usługi korporacyjne (usługi prania, sprzątania, ochrony), rolnictwo (w wyniku działalności gastronomicznej grupy) i usługi publiczne (edukacja, opieka zdrowotna i transport). Wyniki badań sugerują, że każde miejsce pracy bezpośrednio w ramach grupy AccorHotels przyczynia się do istnienia ponad czterech innych miejsc pracy na świecie. 2. Grupa AccorHotels zasadniczo tworzy dobrobyt w państwach, w których prowadzi działalność Udział grupy w tworzeniu światowego PKB wynosi 22 mld euro, co jest równoważne wkładowi państwa takiego jak Cypr. Wkład ten obejmuje wartość dodaną tworzoną bezpośrednio przez grupę, jak i wartość tworzoną dzięki działalności dostawców grupy, konsumpcji gospodarstw domowych i wydatków publicznych. Gospodarcze oddziaływanie grupy jest proporcjonalne do jej obecności na rynku lokalnym. Przykładowo - pozytywne skutki finansowe są bardzo odczuwalne we Francji, Niemczech, Australii, Wielkiej Brytanii i Brazylii. Niezależnie od tego, w krajach rozwijających się (takich jak Indie czy Wybrzeże Kości Słoniowej), gdzie grupa jest obecna na mniejszą skalę, nadal większa część udziału w tworzeniu PKB (blisko 90%) wzbogaca lokalną gospodarkę. Francja: jedno bezpośrednie miejsce pracy stworzone we Francji przez Grupę AccorHotels utrzymuje 1,2 dodatkowych – pośrednich czy wtórnych – miejsc pracy w innych państwach Dzięki należącym do sieci prawie 1.500 hotelom oraz 34.000 pracownikom zatrudnionym w sieciach marek należących AccorHotels we Francji grupa tworzy lub utrzymuje ponad 130.000 miejsc pracy na całym świecie (w tym 30.000 pośrednich i 66.000 wtórnych miejsc pracy). We Francji działalność AccorHotels France utrzymuje około 40.000 pośrednich i wtórnych miejsc pracy. Jak wynika z badania, każde 1,00 euro przychodu osiąganego przez AccorHotels we Francji przyczynia się do zwiększenia produktu krajowego brutto tego państwa o 1,52 euro. W związku z tym ponad jedna czwarta wkładu Grupy w światowy PKB (22 mld euro) ma swoje źródło właśnie we Francji. Perspektywy na przyszłość Badanie uwypukla fakt, że proces tworzenia wartości przez Grupę jest silnie zakorzeniony w lokalnych społecznościach, w związku z czym Grupa musi stale zwiększać zakres swojej odpowiedzialności gospodarczej i społecznej w państwach, gdzie prowadzi działalność. W tym celu w 2014 roku Grupa AccorHotels zaktualizowała Kartę Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz powołała Komisję ds. nadzoru przestrzegania i poszerzania zakresu odpowiedzialności w kwestiach związanych z etyką zarządzania, uczciwością i przestrzeganiem przepisów. Badanie rzuca również światło na głębokie powiązania pomiędzy Grupą, jej interesariuszami i państwami, w których prowadzi ona swoją działalność. Rola AccorHotels jako partnera biznesowego i klienta wiąże się ze znaczną odpowiedzialnością. Świadomość tej odpowiedzialności doprowadziła do utworzenia mechanizmów monitorowania całego łańcucha wartości, a w szczególności do opracowania wspólnych inicjatyw w zakresie innowacji z kluczowymi partnerami w dążeniu do poprawy pewnych działań w sektorze. AccorHotels wykorzysta te wyniki w celu dopracowania programu PLANET 21 oraz programu zrównoważonego rozwoju, który zostanie przedstawiony wiosna przyszłego roku. Metodologia Raport został przygotowany przez Utopies - firmę konsultingową, która opracowała narzędzie modelowania pod nazwą LOCAL FOOTPRINT®. Posłużyło ono do oceny bezpośredniego i pośredniego oddziaływania AccorHotels w 186 państwach i 25 branżach. Za audyt i certyfikację badania odpowiadał niezależny ekspert (spółka EY). Badaniem objęto 3.600 hoteli (działających na podstawie wszystkich systemów zarządzania hotelami stosowanych w ramach Grupy) w oparciu o sprawozdania finansowe z roku 2013. Przedmiotem badania były trzy główne typy przepływów finansowych pomiędzy spółkami Grupy a gospodarką: 1. Wydatki hoteli (głównie zakupy i zaopatrzenie u dostawców); 2. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom w hotelach działających pod markami AccorHotels; 3. Podatki płacone w związku z działalnością Grupy. Stosowana w badaniu metoda nie obejmuje lokalnych wydatków osób zatrzymujących się w hotelach. W oparciu o wymienione trzy typy przepływów finansowych zidentyfikowano 3 rodzaje oddziaływania: 1. bezpośrednie: wartość dodana tworzona przez Grupę oraz dzięki obecności pracowników AccorHotels na całym świecie; 2. pośrednie: gospodarcze oddziaływanie wydatków AccorHotels na zaopatrzenie, zakupy czy inwestycje; 3. wtórne: działania wspierane płacami i podatkami płaconymi przez AccorHotels lub dostawców Grupy (wielkość konsumpcji gospodarstw domowych i wydatków publicznych). AccorHotels to grupa hotelarska, zatrudniająca ponad 180 000 pracowników w 3 800 obiektach obecna w 92 państwach.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *