Do Polski przyjeżdża coraz więcej turystów z zagranicy

Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim przygotował badania w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej. Dane potwierdzają tendencję dalszego wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców (o 5,4%), jak i turystów zagranicznych (o 4,5%). Badaniami objęte były podróże do Polski odbywane przez nierezydentów, tj. osoby, które nie mieszkają na stałe na terenie Polski oraz podróże krajowe i zagraniczne mieszkańców Polski (rezydentów)1. W grupie odwiedzających Polskę nierezydentów znajdują się także Polacy, którzy wyjechali do innego kraju i mieszkają tam ponad rok (czyli są rezydentami tych krajów). Odzwierciedlają to uzyskane wyniki, np. struktura przyjazdów według celów, gdzie dominuje cel odwiedzin, wykorzystywana baza noclegowa w trakcie podróży – dominują mieszkania rodziny i znajomych, itp. Przyjazdy do Polski W ciągu 2015 r. było, według szacunków Ministerstwa, 77,74 mln przyjazdów cudzoziemców, tj. o 5,4% więcej niż w poprzednim roku. Liczbę turystów oszacowano na 16,722 mln (o 4,5% więcej niż w 2014 r.). Liczba przyjazdów w 2015 r. według głównych grup krajów (w tys.) Według danych GUS w ciągu 2015 r. z obiektów noclegowych skorzystało o 4,0% więcej cudzoziemców niż w 2014 r., a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 5,9%. Analizując zmiany według miesięcy największe wzrosty obserwowano w lutym, lipcu, grudniu i marcu 2015 r. Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z bazy noclegowej należą Hong Kong (o 34,3%), Malta (o 26,9%), Chiny (o 25,6%), Słowenia (o 21,8%), Grecja (o 21,0%), Turcja (o 20,1%), Portugalia (o 19,1%), Irlandia (o 19,0%) i Belgia (o 17%). Największe spadki w liczbie korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej odnotowano w przypadku turystów z Rosji (-34,9%), Republiki Korei (-14,2%), Bułgarii (-11,3%) i Brazylii (-9,1%). Cele przyjazdów w 2015 roku Dominującym celem przyjazdów, podobnie jak w roku poprzednim, były odwiedziny krewnych i znajomych. W tym celu najwięcej turystów przyjechało z Niemiec, krajów zamorskich i starej UE. W celu służbowym największy odsetek turystów przyjechał z krajów nowej UE i sąsiadów ze wschodu. Długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce w 2015 roku Ze względu na długość pobytu w Polsce najwięcej turystów spędziło w Polsce 1 do 3 noclegów, następnie od 4 do 7. Średnio pobyt w Polsce wynosił 5,5 noclegu (wobec 6,2 w 2014 r.) i był krótszy od zanotowanego w 2014 roku o 11,3%. W trakcie pobytu w Polsce turyści zagraniczni korzystali głównie z mieszkań rodziny lub znajomych, w następnej kolejności z hoteli i moteli. Największy odsetek korzystających z hoteli pochodził z krajów zamorskich. Wykorzystanie bazy noclegowej w trakcie przyjazdów do Polski w 2015 roku Zaobserwowano różnorodne wykorzystanie środka transportu przy przyjazdach według poszczególnych celów przyjazdów. Turyści przyjeżdżający w celach służbowych najczęściej korzystali z samolotu, natomiast w odwiedziny przyjeżdżali innym środkiem transportu niż samolot. W celach turystycznych odsetek korzystających z samolotu i pozostałego środka transportu był na podobnym poziomie. Wielkość i struktura wydatków turystów Z badań zrealizowanych w 2015 r. wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 446 USD na osobę (mniej o około 2% niż w roku 2014) i 69 USD na dzień pobytu – więcej o 4,9% niż w roku poprzednim. Rys. 4. Przeciętne wydatki turystów na osobę w 2015 roku w USD (według krajów) Odnotowano znaczny stopień zróżnicowania przeciętnych wydatków według krajów; wydatki te wahały się w granicach od 215 USD (Czechy) do 1 373 USD (wybrane kraje zamorskie). W relacji do 2014 r. wzrost wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanotowano głównie z Litwy (o 14,4%), z Czech (o 11,6%), z Ukrainy (o 5,4%) i z Niemiec (o 5,2%). Obserwujemy spadek wydatków nierezydentów ze Skandynawii (-26,9%), ze Słowacji (-19,7%), z Rosji (-15,2%) i z Białorusi (-10,8%). Zbliżone tendencje charakteryzują przeciętne wydatki turystów na jeden dzień pobytu. W okresie styczeń-grudzień 2015 r. wahały się one w granicach od około 41 USD (Francja) do 94 USD (Rosja i Litwa) i 88 USD (Białoruś). W relacji do dwunastu miesięcy 2014 r. obserwuje się zróżnicowane tendencje w odniesieniu do szeregu badanych rynków; istotny wzrost wielkości wydatków na dzień pobytu odnotować należy w przypadku Niemiec (o 27,7%), Litwy (o 27,0%) i Czech (o 8,3%). Z uwagi na znaczenie dla polskiej turystyki przyjazdowej, szczególnie niekorzystny jest kolejny spadek wydatków turystów z  Francji (-13,6%) i sąsiadów ze wschodu: Białorusi (-20%), Rosji (-12,9%) i Ukrainy (-6,2%). Ogólne tendencje spadkowe w zakresie wydatków przeciętnych nie znajdują swojego odzwierciedlenia w wielkości wydatków według deklarowanych celów podróży i miejsca zakwaterowania. Najbardziej wzrosły wydatki osób deklarujących zdrowotne cele podróży oraz nocujących w pozostałych obiektach. W 2015 r. najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 742 USD na osobę), następnie w celu udziału w konferencjach i kongresach (616 USD) oraz w targach i wystawach (548 USD). Niewiele mniej wydawały osoby podróżujące stricte turystycznie (490 USD). Warto podkreślić utrzymanie relatywnie wysokich przeciętnych wydatków turystów podróżujących w celach rodzinnych. Jeśli chodzi o wydatki według rodzaju bazy noclegowej, z której korzystali turyści, najwięcej pozostawiały w Polsce osoby, które zatrzymywały się na nocleg w różnych rodzajach bazy (pozycja mieszane – 680 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (564 USD) oraz pensjonatach (478 USD). Najmniejsze sumy pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych i namiotowych. Rodzajowa struktura wydatków różni się w znaczący sposób od tej, którą oszacowano dla poprzedniego roku. Z uzyskanych od respondentów danych wynika, że przeznaczyli oni więcej środków na transport (wzrost o 4,3 pkt proc.). Spadły natomiast wydatki na zakupy dla siebie (o około 2 pkt. proc.) oraz na noclegi (o 1,9 pkt proc.). W okresie styczeń-grudzień 2015 r. przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednodniowych) oszacowano na niższym poziomie, niż w roku poprzednim (ok. 112 USD, wobec 122 USD w 2014 r.). Nie zmienił się udział wydatków odwiedzających jednodniowych z poszczególnych państw. W tej grupie badanych najwyższe wydatki zadeklarowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi (230 USD), Ukrainy (201 USD) i Rosji (123 USD), najniższe – z Czech (71 USD). Spadek wydatków dotyczy głównie Rosjan (o ok. 16,7%) i Słowaków (o 13,2%). Rodzajowa struktura wydatków odwiedzających jednodniowych była odmienna od tej, jaką oszacowano dla analogicznego okresu 2014 r. W 2015 r. największe sumy wydawane były w związku z zakupami na własne potrzeby (70,4%) i na transport (13,1%) oraz na zakupy w celu odsprzedania (12,5%). Udział wydatków w kategorii inne spadł o kolejne 0,2 pkt proc. w stosunku do ich udziału odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody dewizowe Polski z tytułu zagranicznej turystyki przyjazdowej Według oszacowań Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Turystyki wielkość łącznych wpływów dewizowych z tytułu podróży nierezydentów do Polski pozostała na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego, dając łączną kwotę około 14,292 mld USD. Wpływ na to miał wzrost znaczenia wydatków turystów (+2,5%), przy jednoczesnym spadku wpływów od odwiedzających jednodniowych (-3,0%). Dochody z tytułu wizyt turystów to 7,458 mld USD, z tytułu wizyt odwiedzających jednodniowych – 6,834 mld USD. Podsumowanie Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2015 r. pozwala zwrócić uwagę na kilka ważnych zjawisk: Dane z 12 miesięcy 2015 r. potwierdzają tendencję dalszego wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców (o 5,4%), jak i turystów zagranicznych (o 4,5%); tempo wzrostu uległo nieznacznemu przyspieszeniu. Największe wzrosty liczby przyjazdów turystów odnotowano w przypadku gości z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Szwecji, Niderlandów, Francji, Włoch, Czech i Słowacji. Największe spadki obserwowano w odniesieniu do przyjazdów z Rosji, Łotwy i Białorusi. Równolegle do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży, obserwuje się malejącą tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków turystów, liczonych w USD o 2%, i rosnącą odwiedzających jednodniowych (o 4,9%). Łączne przychody w USD nie zmieniły się, natomiast w związku ze znacznym wzrostem kursu dolara amerykańskiego, przychody liczone w mld zł wzrosły o 19,3%. Opracowano w Departamencie Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *