DANA HOTEL & SPA na sprzedaż

Syndyk „Euro -Center” spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż Przedsiębiorstwa „Euro- Center” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonej Górze jako całości w rozumieniu art. 55/1 kc w skład którego wchodzi nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji hotelowej i rekreacyjno- gastronomicznej wraz z wyposażeniem /dawniej DANA HOTEL & SPA i WELLSTREET HOTEL/ W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą składniki: I. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Zielonej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 79 i ul. Modrzewiowa, gmina i powiat miasto Zielona Góra, województwo lubuskie, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1E/00065120/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w skład, której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 2/131, 2/132, 2/133 o łącznej powierzchni 1,1384 ha oraz prawo własności budynku hotelowego z częścią rekreacyjno-gastronomiczną o łącznej o powierzchni użytkowej 7057,30 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość. Działka nr 2/131 o powierzchni 1,1336 ha położona w Zielonej Górze, ul. Al. Wojska Polskiego zabudowana jest budynkiem hotelowym z częścią rekreacyjno-gastronomiczną. Budynek hotelowy zawiera 62 umeblowane pokoje znajdujące się w poziomie II i III-kondygnacji. Razem 118 miejsc hotelowych. Część rekreacyjno-gastronomiczna obejmuje usługi w zakresie gastronomii, sal konferencyjnych, SPA i rekreacji umiejscowionych w poziomie I-kondygnacji nadziemnej /parter/ i kondygnacji podziemnej. Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta, w strefie peryferyjnej i znajduje się w odległości 1,5 km od centrum miasta i 1 km od ronda z rozwidleniem dróg w kierunku Żar, Krosna Odrzańskiego i obwodnicy miejskiej – Trasy Północnej. II.Majątek ruchomy w skład którego wchodzą ruchomości stanowiące wyposażenie budynku hotelowego z częścią rekreacyjno-gastronomiczną, W skład przedmiotowych ruchomości wchodzą między innymi urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń strefy SPA i rekreacji /gabinetów odnowy biologicznej, kriokomora, bowling, sale fitness/, strefy restauracji, sal konferencyjnych, kawiarni, kuchni oraz wyposażenie ruchome pokoi hotelowych. Szczegółowe zestawienie majątku oferowanego do sprzedaży oraz warunki przetargu zawiera regulamin przetargu dostępny w biurze syndyka oraz w Sądzie Rejonowym Wydział V Gospodarczy w Zielonej Górze Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 7.200.000 PLN netto, wadium 720.000 PLN Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w Sądzie Rejonowym Wydziale V Gospodarczym Sekcja Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych do dnia 22.09.2016r. pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży, za cenę nie niższą od ceny wywoławczej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg- „Euro-Center” spółka z o. o w upadłości likwidacyjnej, wpłacenie wadium w wysokości 720.000zł. / siedemset dwadzieścia tysięcy złotych/ na rachunek masy upadłości prowadzony przez Bank Zachodni WBK SA I Oddział Zielona Góra, konto bankowe nr 93 1090 1535 0000 0001 3182 7078 najpóźniej do dnia 22.09.2016r., w taki sposób aby w tym dniu, tj. 22.09.2016 r. było zarachowane na rachunku masy upadłości. Oferta winna zawierać datę sporządzenia, imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy), określenie statusu prawnego oferenta /aktualny wypis z KRS, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/, adres i telefon, numer NIP i REGON, oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty, lub inne propozycje przetargowe, kopie dowodu wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, oraz regulaminem przetargu. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 w Sali 113. Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie przedsiębiorstwa można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Zacisze 16a pok. 112, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 68/470-70-71.

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *