Kto nam wybuduje hotel

Nie wiadomo, czy rozpocznie się budowa hotelu przy Słowiance. Kryzys na rynkach finansowych może pokrzyżować plany miejskiej spółki. Natomiast do wybudowania hotelu w Gorzowie przymierza się największa polska sieć hotelowa Orbis. Orbis SA interesuje się działką przy ul. Jagiellończyka naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego. Zwrócił się do magistratu z pytaniem o ewen­tualną możliwość kupienia sąsied­nich działek należących do miasta. Władze Gorzowa pozytywnie zao­piniowały ten pomysł. Chodzi o po­prawę warunków zagospodarowa­nia około hektara terenu, który obec­nie należy do Towarzystwa Ubez­pieczeń i Reasekuracji Warta. Spół­ka Orbis prowadzi obecnie negocja­cje z TUiR Warta w sprawie kupna tej nieruchomości. Na jednej z miej­skich działek znajduje się trafostacja ENEA, druga działka służy na­tomiast jako dojazd. Na dodatek przebiega przez nie magistrala ciep­łownicza PEC wraz z pięciometro­wą strefą ochronną. To powoduje, że samodzielna zabudowa tych dzia­łek jest niemożliwa, chociaż miej­scy urbaniści przewidzieli w tym miejscu zabudowę pierzejową. Je­dynym rozwiązaniem jest zagospo­darowanie ich łącznie z terenem wewnątrz całego kwartału. Ten frag­ment miasta kontrastuje ze stojący­mi w bezpośrednim sąsiedztwie bankami, kompleksem budynków Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego oraz nowym gmachem poczty. Zarośnięty pełen dziur i ka­łuż plac wykorzystywany jest na dzi­ki parking. Zainteresowanie Orbisu tym terenem stwarza szansę, że z te­go kwartału urzędowo-finansowego zniknie niechlubna wizytówka. - To zainteresowanie Gorzowem to nic no­wego. Już od około roku Orbis szuka w mieście lokalizacji. Proponowaliś­my im nawet atrakcyjne miejsce przy wojewódzkim sądzie administracyjnym jednak nie stanęli do przetargu - mówi Barbara Napiórkowska, na­czelnik miejskiego wydziału gospo­darki nieruchomościami. Spółka chce prawdopodobnie wybudować w tym miejscu hotel. W grę wchodziłyby naj­pewniej hotele klasy ekonomicznej, np. Ibis czy Etap. Jak wynika ze stra­tegii rozwoju Grupy Hotelowej Orbis do 2011r.,na realizację planów rozwojowych przeznaczone zostanie łącznie ponad 1,4 mld zł. Najwięcej pieniędzy spółka chce przeznaczyć w najbliższych latach właśnie na bu­dowę hoteli ekonomicznych pod mar­ką Etap i Ibis, będzie to 794 mln zł.

Źródło: GAZETA WYBORCZA - GORZÓW Data: 2009-01-09 Str.: 1

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *