Hotel nie może odliczyć podatku

Rozszerzenie zakazu odliczenia VAT od usług gastronomicznych i noclegowych na podmioty świadczące usługi turystyki może być niezgodne z prawem wspólnotowym. Od 1 grudnia 2008 r. zo­stał rozszerzony zakaz odliczania VAT od usług ga­stronomicznych i noclegowych. Zlikwidowano jeden z wyjątków pozwalają­cy na odliczenie VAT od naby­cia takich usług przez podatników świadczących usługi turystyki regulowany w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z prze­pisu tego korzystali w szcze­gólności hotelarze nabywają­cy usługi gastronomiczne od zewnętrznych podmiotów w celu zagwarantowania go­ściom hoteli posiłków. Mini­sterstwo Finansów w odpo­wiedzi na interpelację posel­ską (hr 6950) stwierdziło, że uchylenie przepisu zlikwido­wało wszelkie wątpliwości do­tyczące możliwości odliczenia VAT od nabywanych usług ga­stronomicznych. Zdaniem Andrzeja Nikończyka, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, zmiana ustawy oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów nie są ani poprawne, ani tym bar­dziej zrozumiałe. Ekspert zwraca uwagę, że przepis umożliwiający odliczanie VAT od takich usług przez podmioty świadczące usługi turystyki wprowadzono już w 2002 roku Następnie, aż do dnia akcesji, nie zmieniano tego przepisu. - Zatem wyjątek ten obo­wiązuje w takim kształcie, w jakim był faktycznie stoso­wany 30 kwietnia 2004 r., a pogarszanie sytuacji podat­ników przez zwiększenie za­kazu odliczenia jest wprost niezgodne z prawem wspól­notowym (na co wskazuje choćby wyrok ETS w sprawie C414/07 Magoora) - mówi Andrzej Nikończyk. W ocenie eksperta ani wprowadzenie pojęcia usług turystyki do ustawy o VAT, ani uchylenie przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) nie wpłynęły na zakres prawa do odliczenia przysługującego podatnikom.

Źródło: GAZETA PRAWNA (2009-02-25) str.: 6

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *