Ogólna strategia rozwoju Swarzędz Meble S.A

            Swarzędz Meble S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2007 z dnia 13.08.2007 r. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 10.12.2007 r. zaakceptowała opracowaną  przez Zarząd „Ogólną strategię rozwoju Swarzędz Meble S.A. i grupy kapitałowej na lata 2008-2011”, której istotne założenia przedstawia poniżej.

 

            Podstawowym celem strategicznym Spółki jest wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie zdolności ekonomiczno-finansowej do długookresowego rozwoju i konkurowania na rynkach polskim i europejskim.

            Ogólna strategia zakłada realizację celów strategicznych w zakresie:

- sprzedaży i marketingu,

- potencjału materialnego,

- potencjału organizacyjno-społecznego,

- finansów.

 

            W zakresie sprzedaży i marketingu Spółka koncentrować się będzie na dwóch równorzędnych rynkach zbytu tj. na rynku klientów detalicznych i na rynku klientów instytucjonalnych.

 

            Celem strategicznym na obszarze sprzedaży i marketingu jest wzrost wartości przychodów ze sprzedaży produktów i towarów do poziomu 150 mln zł w 2011 roku, co oznacza osiągnięcie wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży w wysokości 75% średniorocznie w latach 2008-2011. Nastąpi to w szczególności:

- w sprzedaży detalicznej  poprzez:

                  ekspansywny rozwój sprzedaży dotychczasowego profilu produktów dzięki zgodnemu z potrzebami klientów i trendami rynkowymi systematycznemu wprowadzaniu nowych linii asortymentowych skierowanych do klientów detalicznych (salony), rozszerzeniu grupy klientów docelowych, re-pozycjonowanie  marki Swarzędz w celu zgodnego ze strategią poszerzenia grupy docelowej, aktywnemu wykorzystaniu narzędzi marketingowych dla wsparcia sprzedaży, zarówno ATL, jak i BTL;

                  wprowadzenie do oferty i systematyczny wzrost dynamiki rozwoju sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz („dekor”),

                  zapewnienie lepszej dystrybucji dzięki restrukturyzacji sieci salonów sprzedaży.

- w sprzedaży instytucjonalnej poprzez:

      ekspansywny rozwój sprzedaży krajowej dzięki dynamicznemu rozwojowi budownictwa hotelowego,

      ekspansywny rozwój sprzedaży eksportowej,

      wejście w nowe atrakcyjne rynki zbytu (rynek kompleksowego wyposażenia obiektów hotelowych).

 

            Strategia działu klienta detalicznego zakłada przede wszystkim rozszerzenie grupy docelowej klientów m.in. poprzez przygotowanie oferty także dla osób młodszych o zróżnicowanych gustach. Niezmienne pozostaje kierowanie swoich produktów do klientów bardziej zamożnych, ceniących jakość, traktujących wydatki na meble jako ważny element stylu życia.

            Aby zapewnić atrakcyjności oferty dla szerszej grupy klientów przewiduje się wprowadzenie, w oparciu o badania rynkowe, nowych linii produktowych, które stylem będą podążać za światowymi trendami we wzornictwie, a także wprowadzenie asortymentu dodatkowego. Chodzi o większe zróżnicowanie asortymentu, a nie znaczącą jego rozbudowę ilościową. Konsekwencją przyjętej strategii jest stworzenie grupy zadaniowej R&D zajmującej się badaniami i rozwojem produktu. W tym celu powołano zespół projektowy, odpowiadający za przygotowywanie nowych linii, zarówno przy wykorzystaniu własnych zasobów, jak i poprzez współpracę z zewnętrznymi projektantami.

            W zakresie strategii cenowej kontynuowana będzie polityka cen wysokich przy zachowaniu proporcji ceny do jakości postrzeganej i rzeczywistej oferowanych produktów.

            Podstawowym celem działań marketingowych będzie odświeżenie wizerunku marki, tak, aby była ona atrakcyjna także dla młodszego pokolenia i dla klientów, którzy nie poszukują wyłącznie mebli tradycyjnych. Dążymy do tego, aby marka Swarzędz kojarzyła się z solidnymi meblami wysokiej jakości o stylizacji zarówno tradycyjnej, jak i nowoczesnej.  Działania promocyjne prowadzone będą zarówno w ramach aktywności ATL (katalogi, reklama prasowa, reklama outdoorowa), jak i BTL (ściśle związane z programem aktywizacji sprzedaży w punktach sprzedaży). Podstawowym elementem aktywizacji sprzedaży będą cykle sprzedażowe, w których będą realizowane wszystkie aktywności działu sprzedaży. Ponieważ w zakupie elementów wyposażenia wnętrz coraz większą rolę odgrywają projektanci wnętrz, działania marketingowe będą skierowane także do nich.

            Ze względu na specyfikę oferowanych produktów dystrybucja będzie  miała charakter selektywny. Sprzedaż będzie odbywać się wyłącznie we własnych salonach sprzedaży, co pozwoli na wysoki poziom kontroli egzekucji ustalonych parametrów. Lokalizacja  salonów opierać się będzie na określonych zasadach (wyłącznie w dużych centrach meblarskich, w aglomeracjach powyżej 200.000 mieszkańców, w największych miastach więcej niż jeden salon, wprowadzenie standaryzacji projektu salonów). Docelowa liczba salonów zależeć będzie w dużej  mierze od wzrostu zamożności społeczeństwa i rachunku ekonomicznego, ale szacunkowa liczba to 20-25 salonów w pierwszym etapie i docelowo do około 40-50 salonów w Polsce.

 

            Docelową grupą klientów dla działu klienta instytucjonalnego będą właściciele, inwestorzy, administratorzy czy wykonawcy budujący lub przeprowadzający remonty wnętrz i wymianę mebli w obiektach hotelowych kategorii *** i więcej. Oferowanym produktem będzie wyposażenie pomieszczeń w meble hotelowe, zarówno w pokojach i w częściach publicznych, jak i meble gabinetowe oraz wyposażenie sal konferencyjnych. Prowadzone będą także działania, których celem będzie zbudowanie sieci partnerów oferujących dobra komplementarne, tak aby można było oferować kompleksowe wyposażanie wnętrz.

 

            Celem strategicznym na obszarze potencjału materialnego jest poszerzenie i modernizacja potencjału produkcyjnego oraz podniesienie produktywności majątku trwałego. Realizacja tego celu nastąpi w szczególności poprzez :

- realizację programu inwestycyjnego, zwiększającego moce produkcyjne, dostosowującego potencjał produkcyjny do programu sprzedaży i skorelowanego z potrzebami zgłaszanymi przez rynek (zakup fabryki mebli tapicerowanych, budowa nowych fabryk w Swarzędzu i w Kościanie),

- realizację  programu inwestycyjnego poszerzającego ofertę produktów i usług,

- realizację inwestycji odtworzeniowych koniecznych z punktu widzenia utrzymania ruchu na wydziałach produkcyjnych – modernizacja potencjału wytwórczego w celu podwyższania jakości oferowanych produktów, obniżenia kosztów produkcji i optymalizacji wskaźników efektywnościowych,

- ewentualne dalsze akwizycje lub rozwój kooperacji z zakładami spoza grupy jako uzupełnienie własnego potencjału produkcyjnego,

- połączenie spółek zależnych w jedną wielozakładową spółkę produkcyjną celem uzyskania wzrostu produktywności działania poprzez wykorzystanie efektu skali i efektywności zarządzania,

- utworzenie magazynu centralnego na potrzeby produkcji i sprzedaży,

- utworzenie centralnej modelarni.

 

            Strategia w zakresie potencjału organizacyjno-społecznego zakłada ukształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem trwale zdolnego do samodzielnego oraz efektywnego wykorzystania istniejących i potencjalnych szans rozwojowych. Realizowana będzie w szczególności poprzez:

- rozwinięcie i doskonalenie systemu zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem,

- udoskonalenie struktury organizacyjnej Spółki zmierzające do efektywnej realizacji zadań,

- stworzenie systemu szkoleń pracowników dla podwyższenia obecnego potencjału kompetencji załogi i przekształcenia go w potencjał  rzeczywisty, zorientowany na rozwój Spółki,

- stworzenie systemu ocen pracowników jako podstawy systemu wynagradzania i motywowania pracowników.

Konieczne jest uporządkowanie  i dalsze doskonalenie struktury organizacyjnej, która zapewni trwałą zdolność Spółki do realizacji strategii rozwoju oraz systematyczne dostosowywanie potencjału technicznego i technologicznego do wielkości i struktury sprzedaży. Dalsze doskonalenie struktury organizacyjnej będzie następowało poprzez realizacje następujących zadań:

- stała optymalizacja parametrów struktury organizacyjnej,

- rozwój funkcji rachunkowości zarządczej i controllingu,

- konsolidacja służb i procesów wsparcia w całej Grupie Kapitałowej na poziomie spółki dominującej (księgowość, IT, kadry i płace), co pozwoli na osiągnięcie standaryzacji informacji zarządczych, wzrost efektywności i obniżenie kosztów funkcjonowania służb i procesów wsparcia w Grupie,

- rozwój funkcji zarządzania kadrami.

 

            Celem strategicznym na obszarze finansów jest zapewnienie zdolności finansowej oraz zdolności kredytowej umożliwiającej prowadzenie i rozwój działalności operacyjnej na poziomie wynikającym z możliwości rynkowych i własnych możliwości produkcyjnych. Cel ten realizowany będzie w szczególności poprzez :

- wzrost zyskowności sprzedaży oraz poprawę sprawności wykorzystania majątku,

- uzyskanie optymalnej struktury finansowania działalności bieżącej i rozwojowej,

- aktywną politykę zarządzania kapitałem pracującym, optymalizującą sprawność rotacji należności i zapasów oraz cykl inkasa gotówki,

- doskonalenie zasad rachunkowości zarządczej, zwłaszcza w odniesieniu do ewidencji i kontroli kosztów oraz planowania i raportowania działalności.

 

            Zarząd Swarzędz Meble S.A. zaznacza, że liczby zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią prognozy w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

            Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że „Ogólna strategia rozwoju Swarzędz Meble S.A. i grupy kapitałowej na lata 2008-2011” zastępuje „Wstępne założenia do strategii Spółki na lata 2007-2011”, przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2007 z dnia 19.03.2007 r.

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *