Dofinansowanie unijne Polski Południowo – Zachodniej

Rozpoczynamy cykl dotyczący pozyskania pomocy unijnej przeznaczonej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze turystyki, udzielanej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wdrażanych w Polsce w latach 2007-2013. Dziś o dofinansowaniu czterech południowych województw - dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego

W nadchodzącym okresie programowania zastosowana została nowa systematyka wdrażania programów unijnych, kierowanych do poszczególnych regionów. Zgodnie z zasadami decentralizacji i subsydiarności odpowiedzialność za wydatkowanie środków unijnych na poziomie regionalnym, w znacznej części powierzono samorządom. Do dyspozycji władz samorządowych przeznaczono kwotę ponad 16,5 mld euro.

Informacje ogólne

Obecnie wszystkie Regionalne Programy Operacyjne (dalej RPO) zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską i poszczególne samorządy opracowują dokumenty uzupełniające postanowienia RPO. Dokumenty te noszą nazwę "Szczegółowych opisów osi priorytetowych" w ramach poszczególnych programów. "Uszczegółowienia" programów stanowią kompendium wiedzy na temat możliwości realizacji projektów w poszczególnych regionach. Zawierają informacje odnośnie potencjalnych beneficjentów, przedsięwzięć jakie można realizować z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, mówią o przewidywanym poziomie i wysokości dofinansowania, oraz przedstawiają kryteria oceny projektów, a także wiele innych danych przydatnych do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie. Obecnie jeszcze żadne z "uszczegółowień" nie zostało ostatecznie zatwierdzone, co oznacza, że niektóre informacje zawarte poniżej mogą ulec jeszcze drobnym modyfikacjom. Nie znamy jeszcze planów wdrażania konkretnych działań w poszczególnych województwach, a więc nie możemy określić, kiedy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Należy przewidywać, że będzie to pierwszy lub drugi kwartał 2008 roku.

Pomoc de minimis
Zagadnienie pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Jest to forma pomocy, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zakłóca konkurencji, a w związku z tym nie zalicza się jej do pomocy publicznej.

Praktyczną zasadą pomocy de minimis dla przedsiębiorców jest możliwość otrzymania w ciągu trzech lat kalendarzowych, z jednego lub wielu źródeł, pomocy o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. euro i pomoc ta nie będzie uznawana za pomoc publiczną. W przypadku sektora transportu drogowego limit pomocy de minimis wynosi 100 tys. euro w ciągu trzech lat i nie może być przeznaczona na zakup środka transportu. Dodatkowo zasada de minimis nie ma zastosowania w sektorach podstawowej produkcji rolnej, rybołówstwa oraz węgla kamiennego.

Ponadto nie może być uzależniona od wielkości eksportu ani od wykorzystywania towarów krajowych zamiast towarów zagranicznych, a także nie może być przeznaczona na tworzenie sieci dystrybucyjnych za granicą ani na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością eksportową. Kraje członkowskie zobowiązane są do monitorowania zakresu pomocy de minimis i dostarczenia beneficjentom informacji o jej otrzymaniu. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa mogą w tym samym czasie otrzymywać inną pomoc publiczną w dowolnej kwocie, której nie zalicza się do pomocy de minimis.

Każdy z RPO charakteryzuje się pewnymi specyficznymi elementami i nie jest możliwe stworzenie jednolitego schematu działania, gdyż regiony opracowując "Uszczegółowienia" kierowały się indywidualnym potencjałem i strategią rozwoju. Część z nich wyraźnie wyodrębniła działania poświęcone turystyce, traktując tę gałąź gospodarki jako jeden z głównych motorów danego województwa. Ze względu na objętość materiału nie zostaną omówione projekty związane z informatyzacją przedsiębiorstw, działalnością badawczo-rozwojową lub internacjonalizacją. Należy jednak pamiętać, że również te dotacje mogą stanowić cenne wspomożenie w bieżącej działalności firmy.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Rodzaje projektów

W ramac [...]

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Strefa prenumeratora

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Wybierz prenumeratę papierową, albo elektroniczną. Czytaj tak jak Ci wygodnie.

Prenumerata HOTELARZA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania miesięcznika prosto na biurko, bądź swoją pocztę e-mail
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.e-hotelarz.pl
  • (w tym archiwum wydań od 2005 roku, dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Specjalne zniżki na szkolenia Akademii Hotelarza i konferencje organizowane przez „Hotelarza”
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 26
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego TUTAJ
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Hotelarza, skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.plKomentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *