2-3 czerwca 2008 w Krakowie Warimpex AG zorganizował Pierwszy Szczyt Ekonomiczny


· Głównym celem Szczytu była debata na temat długookresowych szans i barier społecznoekonomicznego rozwoju Polski i jej miejsca w układzie światowym
· W debacie wzięli udział naukowcy, przedsiębiorcy, obserwatorzy, regulatorzy i politycy z Polski, Ukrainy i Austrii


W dniach 2-3 czerwca 2008 odbył się w Krakowie Pierwszy Szczyt Ekonomiczny
zorganizowany przez firmę Warimpex AG. Wzięli w nim udział czołowi polscy ekonomiści,
naukowcy, samorządowcy i biznesmeni. Omawiane były możliwe długoterminowe
scenariusze rozwoju Polski. Warimpex AG jest firmą notowaną na giełdach w Wiedniu i Warszawie i od lat inwestuje w polskie hotele i nieruchomości. Spółka dąży do aktywnego zainteresowania inwestorów zagranicznych perspektywami rozwoju Polski. Wprowadzeniem do debaty były wystąpienia Prof. Grzegorza W. Kołodko i Prof. Stefana Kwiatkowskiego z WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Prof. Jerzego Hausnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prof. Witolda M. Orłowskiego z Politechniki Warszawskiej oraz Prof. Ewy Okoń-Horodyńskiej z UJ w Krakowie. Zaprezentowali oni swe doświadczenia zarówno naukowe, jak i wynikające z pracy w administracji państwowej. Inicjatorem i sponsorem Szczytu był Dr Franz Jurkowitsch Prezes Zarządu WARIMPEX z Wiednia, który postawił panelistom pytania na temat długoterminowego rozwoju Środkowej i Wschodniej Europy, jego kierunków i priorytetów oraz barier wynikających z nowego układu sił i wyzwań współczesnego świata. Organizatorami Pierwszego Szczytu Ekonomicznego byli Prof. Helmut Kramer, były wieloletni dyrektor Austrian Institute of Economic Research oraz u Prof. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczystego otwarcia Dwudniowego Szczytu WARIMPEX dokonał Prezydent Miasta
Krakowa Prof. Jacek Majchrowski. Zainaugurował także merytoryczną debatę wykazując
możliwości funkcjonowania kapitału zagranicznego w Krakowie i w regionie Małopolski.
Podkreślił też, ogromne znaczenie niekonwencjonalnego podejścia inicjatora Szczytu do roli
inwestycji zagranicznych w Polsce, a także sformułowanych zadań Szczytu z perspektywy
Miasta Krakowa i całego regionu.

Niezwykle istotny głos podczas debaty zaprezentowali przedstawiciele najważniejszych
stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, instytucji finansowych i opiniotwórczych,
dysponujących ogromną wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym dokonywanie właściwych
wyborów przez inwestorów. Wymienić tu można m.in.: Panią Małgorzatę Starczewską-
Krzysztoszek z Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Pana Jacka Wojciechowicza z Banku Światowego, Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich i Panią Prof. Elżbietę Mączyńską, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Najlepszych rad w dziedzinie inwestycji zagranicznych w Polsce udzielał Pan Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zaś
przedsiębiorców motywowała Pani Prezes Danuta Jabłońska z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wszyscy uczestnicy Szczytu wnieśli ogromny wkład w proces kreowania
długofalowej wizji inwestowania w Polsce.


„Pierwszy Szczyt Ekonomiczny Warimpexu był okazją do zadania interesujących i
ważnych pytań dotyczących polskiej gospodarki, jak również idealnym miejscem do dialogu
naukowców z przedsiębiorcami. To jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu
długoterminowych decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców oraz wyznaczaniu celów
rozwojowych dla firm” – powiedział Dr Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpex AG.
Podczas Pierwszego Szczytu Ekonomicznego Warimpexu podjęto próby zidentyfikowania mocnych i słabych stron polskiej gospodarki w kontekście europejskiego i światowego rozwoju gospodarczego. Proces nadrabiania zaległości przez Polskę w oparciu o paradygmat gospodarki wiedzy jest już widoczny, szczególnie w dziedzinie edukacji czy kreowania nowoczesnych usług. Istotne jest to, że wzrost gospodarczy ma charakter stabilny i
utrzymuje się na wysokim poziomie, co z pewnością zapewnia komfort w podejmowaniu
długookresowych decyzji inwestycyjnych. Z drugiej jednak strony można wskazać kilka
problemów, których nie da się rozwiązać w krótkim okresie, jak na przykład: niekorzystne
zmiany demograficzne. Starzenie się populacji będzie bowiem obciążać społeczeństwo w
dłuższym okresie, a konkurencja kapitału wnoszącego nowoczesne technologie i odmienne
priorytety kulturowe może wywoływać konflikty, choć ostatecznie powinna zmienić niekorzystne stereotypy gospodarcze i społeczne. Globalne problemy, takie, jak poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, czy niedobory surowców będą miały niewątpliwie wpływ na produkcję i konsumpcję w Polsce. Najważniejszym wyzwaniem, zdaniem uczestników Szczytu, będzie znacznie bardziej zróżnicowane i efektywne inwestowanie w podnoszenie wiedzy i zdobywanie międzykulturowych kwalifikacji społeczeństwa. Polska musi też szybko uaktywnić
współzawodnictwo z innymi krajami Środkowej i Wschodniej Europy oraz Azji, w dziedzinie
rozwoju innowacji i budowania społeczeństwa informacyjnego.


Specjalny panel został poświęcony perspektywom rozwoju Ukrainy i motywowaniu
inwestorów zagranicznych do współudziału w tym procesie. Głos zabrali specjaliści: Prof. Myron Yankiv, Radca Ministra Ambasady Ukrainy w Polsce oraz profesorowie wyższych uczelni Ukrainy. Prof. Myron Yankiv, przedstawił historyczne i współczesne aspekty rozwoju współpracy między Polską i Ukrainą koncentrując się na długookresowych wymiarach współdziałania w różnych dziedzinach, czy też tworzeniu układów współpracy w formie konsorcjów skupiających więcej krajów. Generalnie w dyskusji panelowej zwrócono uwagę na możliwe uaktywnienie regionalnej współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską oraz innymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej.

Ideą Pierwszego Szczytu Warimpexu nie było prezentowanie prognoz. Uczestnicy
Szczytu starli się natomiast lepiej przyjrzeć mechanizmom i wzajemnym oddziaływaniom
różnych czynników determinujących procesy społeczno-gospodarcze i na tej podstawie
pokazać, że może być wiele wizji przyszłości. Uwarunkowania XXI wieku nie są , bowiem tylko wynikiem wydarzeń ostatnich dziesięcioleci wieku XX, są w dużo większym stopniu efektem transformacji systemowej, integracji ekonomicznej i politycznej, globalizacji i rozwoju gospodarki wiedzy. Dlatego wysiłki państwa we wspomaganiu nowoczesnych przemian nie mogą koncentrować się w tak dużym, jak dotąd stopniu na materialnej infrastrukturze, ale ważniejsze jest, aby Polska poprawiła swoje zasoby i wartości „niematerialne”. Jest to istotne zarówno w odniesieniu do projektowania narodowej strategii rozwoju kraju, współdziałania na forum decyzyjnym Unii Europejskiej, jak również – a może przede wszystkim – w tworzeniu
sprzyjającego klimatu dla budowania racjonalnych strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw. W
tej kwestii ogromne znaczenie – co podkreślano wielokrotnie podczas debaty - ma proces
kreowania wysokiej jakości kapitału ludzkiego i umiejętne oddziaływanie na zjawisko
międzynarodowej migracji ekonomicznej.

„Szczyt WARIMPEX postawił na niezwykle ważną umiejętność, mianowicie na
wypracowanie języka debaty społecznej oraz kultury budowania społecznej wizji myślenia o
przyszłości. Umiejętność ta zamyka się w metodyce foresight tak powszechnie stosowanej dziś
w nowoczesnych gospodarkach, ponieważ, jeśli analizy i oceny priorytetów rozwoju
przeprowadzane są przy szerokim udziale społeczeństwa, można liczyć na ich akceptację, co
gwarantuje ostatecznie efektywną realizację wypracowanej wspólnie wizji rozwoju. Bez
społecznej akceptacji raczej nie ma na to szans” – podkreśliła znaczenie spotkania Prof. Ewa
Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizator Szczytu.


Bardziej szczegółowych informacji udzielają:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Tel. +43 1 310 55 00


Christoph Salzer, presse@warimpex.com
Daniel Folian, investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com


Warimpex

Warimpex to spółka deweloperska i inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu oraz biurami lokalnymi w Budapeszcie, Pradze, St. Petersburgu oraz Warszawie. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował w Europie Środkowej i Wschodniej projekty w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld EUR. W średnioterminowej perspektywie celem koncernu jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku nieruchomości związanych z hotelarstwem w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Akcje Warimpexu są notowane na Giełdach Papierów Wartościowych w Wiedniu i w Warszawie (WXF).

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *