Zatrzymanie dowodu osobistego w hotelu

Osoba, która przybywa do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnne­go, schroniska, campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu, jest obowiązana zameldować się na po­byt czasowy przed upływem 24 go­dzin od chwili przybycia. Obowią­zek ten wynika bezpośrednio z ustawy o ewidengi ludności i do­wodach osobistych. Zameldowania dokonuje się u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego oso­by. Natomiast osoba przebywająca w określonej miejscowości w celach turystyczno-wypoczynkowych po­za wymienionymi zakładami jest zwolniona z obowiązku zameldo­wania się, jeżeli jej pobyt w tej miej­scowości nie przekracza 30 dni. Zgodnie z art. 33 przedmiotowej ustawy dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w usta­wie. Żaden z przepisów powyższe­go aktu prawnego odnoszący się do obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów nie przewiduje możliwości zatrzyma­nia tego dokumentu w pensjona­cie lub w hotelu na czas trwania pobytu w danym ośrodku. Ozna­cza to, że żądanie recepcjonisty opisane w pytaniu było całkowicie pozbawione podstaw prawnych i powinno spotkać się z odmową gościa hotelowego. Warto podkre­ślić, że zgodnie art. 55 ust. 2 usta­wy o ewidencji ludności i dowo­dach osobistych, kto zatrzymuje cudzy dowód osobisty podlega ka­rze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

Źródło: PORADNIK GAZETY PRAWNEJ (2008-08-26) str.: 41

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.