Kto odpowiada za kradzież walizki w hotelu

Hotelem jest każdy zakład pro­wadzony w celach zarobko­wych, który stale, odpłatnie i w sposób profesjonalny zaj muje się udostępnianiem po­mieszczeń przeznaczonych do czasowego pobytu gości - zapewnia im nocleg i za­mieszkanie przez określony czas. Tak wynika z art. 846 - 852kodeksu cywilnego. Dla odpowiedzialności za znisz­czenie lub utratę rzeczy nie ma przy tym znaczenia nazwa, pod którą funkcjonuje dany zakład, może być to np. motel, pensjonat, dom turystyczny, zajazd bądź schronisko. Nie są hotelami jedynie obiekty bez stałej bazy lokalo­wej, takie jak pola namiotowe czy obozowiska turystyczne. Do hoteli nie zalicza się także domów studenckich ani inter­natów. Przepisy dotyczące odpo­wiedzialności hotelu mają cha­rakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą być ograni­czone bądź wyłączone ani w drodze umowy, ani przez ogłoszenie, np. na tablicach, szyldach lub w folderach. Takie zastrzeżenia nie mają żadnej mocy prawnej. Prowadzący ho­tel ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy znajdujących się w hotelu, a należących do gościa hotelowego.Odpowiedzialność ta jest wyłączona wówczas, gdy szko­da powstała: na skutek właści­wości rzeczy wniesionej do hotelu, w rezultacie działa­nia siły wyższej, tj. niespodzie­wanego zdarzenia, któremu nie można było zapobiec (np. powodzi) albo wyłącznie z wi­ny poszkodowanego bądź osoby, która mu towarzyszyła lub odwiedziła go.

Źródło: RZECZPOSPOLITA (2008-09-06) str.: C3

Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.