Hotele ostatecznie dopisane do Tarczy 6.0, ale zakres pomocy mocno ograniczony   KORONAWIRUS

Dziś w nocy Sejm uchwalił nową wersję Ustawy pomocowej dla branż szczególnie dotkniętych gospodarczymi skutkami obostrzeń gospodarczych. Ostatecznie niektórymi narzędziami w niej zawartymi zostaną objęci także hotelarze z wiodącym PKD 55.10 Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), zakres pomocy został jednak ograniczony i w przypadku tego PKD sprowadza się głównie do jednorazowego świadczenia postojowego dla prowadzących działalność gospodarczą przy utracie przychodów o 75%. Z ustawy wypadła jednak m.in. poprawka zawierająca dopłaty do pensji, czy przedłużenie zwolnień z ZUS od października. Teraz będzie to przedmiotem prac w Senacie.

fot. Adobe Stock

Choć w ustawie znalazł się zapis dotyczący zwolnienia ze składek ZUS za 3 miesiące przy utracie przychodów o co najmniej 75%, to dotyczy to miesięcy lipiec-wrzesień, co zawarte było także w poprzedniej wersji Tarczy, a teraz jedynie do listy beneficjentów zostały dodane także muzea.

Pomoc jest skierowana do ponad 20 branż w tym: hotelarstwa, gastronomii, siłowni i branży fitness. Poprawki obejmujące hotelarstwo wnieśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Najważniejsze dla branży hotelarskiej rozwiązania zawarte w nowej Tarczy to postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą, w tym między innymi z przeważającym PKD 55.10 Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) za jeden wybrany miesiąc, pod warunkiem że nastąpił w nim spadek przychodów o co najmniej 75% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego.

W ustawie znalazł się również zapis pozwalający na zwolnienie ze składek z ZUS dla podmiotów z branż o określonym PKD (także 55.10 Z) za okres 1 lipca - 30 września, które odnotowały 75% spadek przychodów. Rozwiązanie takie było już jednak zastosowane w poprzedniej wersji Tarczy 5.0. (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Ustawa daje także Radzie Ministrów prawo do przedłużenia pomocy drogą kolejnych rozporządzeń, bez konieczności przechodzenia kolejnego procesy legislacyjnego. Kolejne rozporządzenia będą określać zakres czasowy i PKD.

Za ustawą głosowało 433 posłów, przeciw 3, 13 wstrzymało się od głosu.

Teraz dokument trafi do Senatu i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu stanie się przedmiotem prac. Jeśli ta izba zgłosi poprawki, ustawa wróci do Sejmu, który przyjmie bądź odrzuci senackie poprawki. Na koniec czekać będzie na podpis prezydenta.

Najważniejsze poprawki obejmujące PKD 55.10 Z:

12) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) w art. 15zs1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”,
b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „w roku 2020”;”.”;
– KP PiS
– przyjąć

58) w art. 1 w pkt 15 w lit a, ust. 8 nadać brzmienie:
„8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z oraz świadczącej usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź prowadzącej muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”;
36
– KP PiS
– przyjąć


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *